รายงานการศึกษาปริมาณน้ำท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

รายงานการศึกษาปริมาณน้ำท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
  • ชื่อเอกสาร: รายงานการศึกษาปริมาณน้ำท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
  • เอกสาร: พร้อมดาวน์โหลด
  • รายงานการศึกษาปริมาณน้ำท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินปริมาณและมูลค่าของน้ำท่าที่ได้รับจากระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เพื่อสร้างคุณค่าสำหรับการจัดการพื้นที่อนุรักษ์โดยใช้แบบจำลองประเมินปริมาณน้ำท่าในชุดโปรแกรม InVEST ผลการศึกษา พบว่าปริมาณน้ำท่าจากระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นบริการจากระบบนิเวศประเภทหนึ่งหรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาติ มีปริมาณ 1,686 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,860 ล้านบาทต่อปี โดยปริมาณน้ำส่วนใหญ่ได้ไหลผ่านเขื่อนและอ่างเก็บน้ำโดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติก่อนนำไปใช้ประโยชน์


This study aimed to assess the water yield in the Kaeng Krachan national park ecosystem. The InVEST tool was utilized to carry out thisassessment. The results showed that the water yield in the Kaeng Krachan national park is 1,686 million cubic meter per year, with a value of 16,860 million baht per year and most of the water yield flows through the dams and reservoirs surrounding the national park.