Water Yield Valuation from Eastern Forest Complex (EFCOM)

Water Yield Valuation from Eastern Forest Complex (EFCOM)
  • Product Code: รายงานการศึกษามูลค่าของน้ำในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก
  • Availability: In Stock
  • Water Yield Valuation from Eastern Forest Complex (EFCOM)

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินปริมาณและมูลค่าของน้ำท่าที่ได้รับจากระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก เพื่อสร้างคุณค่าสำหรับการจัดการกลุ่มป่า โดยใช้โมเดลประเมินปริมาณน้ำท่าในชุดโปรแกรม InVEST  ผลการศึกษา พบว่าปริมาณน้ำท่าจากระบบนิเวศของกลุ่มป่าตะวันออก ซึ่งเป็นบริการจากระบบนิเวศประเภทหนึ่ง หรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาติ มีปริมาณ 1,756 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 17,560 ล้านบาทต่อปี ในจำนวนนี้มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนและอ่างเก็บน้ำโดยรอบกลุ่มป่าเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 682 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี


This study aimed to assess the water yield in the Eastern Forest Complex (EFCOMecosystemThe InVEST tool was utilized to carry out this assessmentThe results showed that the water yield in the EFCOM is 1,756 million cubic meter per year, with a value of 17,560 million baht per yearA portion of the water yield (682 million cubic meters per yearflows through the dams and reservoirs surrounding the forest complex.