ทุนธรรมชาติสำหรับวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์

ทุนธรรมชาติสำหรับวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์
  • ชื่อเอกสาร: ทุนธรรมชาติ กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์
  • เอกสาร: พร้อมดาวน์โหลด
  • ทุนธรรมชาติสำหรับวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศบางประการ กรณีการสร้างเขื่อนแม่วงก์ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ผลการศึกษา พบว่าในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 130,632.159 ตัน ซึ่งกักเก็บในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง และป่าริมแม่น้ำ คิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 478,984.583 ตัน มีมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 212,669,155 - 549,395,316 บาทต่อปี และมูลค่าการสูญเสียจนกว่าจะสามารถปลูกป่าทดแทนได้  27,469,765,835 บาท และอาจมากถึง 71,847,687,450 บาท หากคิดตามอัตราค่าปรับตามพิธีสารเกียวโต

การศึกษาด้านปริมาณน้ำท่าพบว่าปัจจุบันมีน้ำท่าที่ไหลผ่านช่องเขาสบกก (บริเวณที่จะก่อสร้างสันเขื่อนแม่วงก์) 249,282,057 ลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนแม่วงก์ปริมาณน้ำจะหายไปจากระบบนิเวศเพราะการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้บริเวณนี้ 4,814,749 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93 ของปริมาณน้ำที่ได้รับก่อนการสร้างเขื่อน ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ไหลบนผิวดินและปริมาณน้ำที่ซึมลงดิน ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความไม่เหมาะสมของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมตอนกลางของลุ่มน้ำ ส่วนการสร้างเขื่อนแม่วงก์ไม่ใช่คำตอบของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


This study aimed to assess the effects of the Mae Wong dam construction on two ecosystem services, carbon sequestration and water yield, and evaluate the causes of floods and drought in this watershedThe results showed that carbon sequestration in the area where the Mae Wong dam will be built is 130,632.159 tons, if converted in carbon dioxide (CO2) the amount is 478,984.583 tons. The carbon is stocked in dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest, secondary forest and riverine forest. The value of this amount of carbon in the carbon credit market is approximately 212,669,155 - 549,395,316 Baht/year. The lost value until the forest, through reforestation activities, reaches the climax stage is 27,469,765,835 Bath, up to 71,847,687,450 Baht if the fines included in the Kyoto protocol are considered.

The water yield in Sob-kok outlet is 249,282,057 cubic meters/year, but in case the dam will be built, the water yield will lose 4,814,749 cubic meters/year or 1.93% in terms of forest cover lossThe quickflow and local recharge analysis indicated that the main cause of floods and drought in this watershed is the unsuitable and unsustainable land use in the agricultural area in the watersheds middle zone. The results from the analyses conducted clearly show that the dam construction will not solve the floods and drought problem in the watershed, but it will create instead other serious issues.