การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่มรดกอาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน (PDF)

การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่มรดกอาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน (PDF)
  • ป้ายกำกับ: Apple
  • ชื่อเอกสาร: คุณภาพน้ำในกลุ่มป่าแก่งกระจาน
  • เอกสาร: พร้อมดาวน์โหลด
  • การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่มรดกอาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน

การศึกษาคุณภาพน้ำในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยพื้นที่ต้นน้ำ 3 แหล่ง คือ ห้วยตะลุยแพรกซ้าย ช่วงหมู่บ้านป่าหมาก (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้ำเพชรบุรี ช่วงหมู่บ้านโป่งลึก บางกลอย (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และแม่น้ำภาชี ช่วงหมู่บ้านพุระกำ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี) วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพน้ำของพื้นที่ต้นน้ำในกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมี โดยวิธีการเลือกเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำไหล แบ่งเป็น 3 จุดสำรวจ ได้แก่ แหล่งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมจุดตรวจวัดทั้งหมด 15 จุดสำรวจ ผลการศึกษาคุณภาพน้ำในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานทั้งหมดจำนวน 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิของน้ำ การนำไฟฟ้าของน้ำ ความขุ่นของน้ำ ความเป็นกรดด่างของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของน้ำ ไนเตรท ฟอสเฟต และแอมโมเนีย พบว่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำทั้ง 3 พื้นที่ มีจำนวน 1 พารามิเตอร์ คือ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพในแหล่งผิวดิน ส่วนพารามิเตอร์อีกจำนวน 9 พารามิเตอร์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน