หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน (มี 3 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 938921938921938921938921938921938921

     

Information management system through internet network
เมื่อ 4/9/2014 17:04:47 (604 ครั้งที่อ่าน)

Information management system through internet network for ecotourism extention of Saiyok National Park, Kanchanaburi Province
Pasit Chaisorn
Mahidol University 2007
วิธีการ
วิจัยโดยใช้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระจากบทความวิชาการ ผลงานวิจัย และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับฐานความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานไทรโยคเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ใช้แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของฐานความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและข้อมูลอุทยานแห่งชาติไทรโยคและสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบการนำเสนอสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และพัฒนาด้วยภาษา HTML และ PHP โดยใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล จากนั้นได้ประเมินศักยภาพของระบบและความเหมาะสมของเวปไซต์จากบุคคลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้วยแบบประเมิน

  0   Article ID : 63
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
เมื่อ 4/9/2014 17:04:03 (552 ครั้งที่อ่าน)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สุจริต ชวนรำลึก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546

วิธีการ
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อศึกษาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างในระดับครัวเรือนทั้งสิ้น 172 ครัวเรือน และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยแรงกระตุ้นกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า คือ ค่าไคสแควร์ (Chi-square) โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  0   Article ID : 62Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
สำรวจสัตว์.JPG
P1040204.JPG
สำรวจสัตว์2.jpg
เป็นวิทยากรสอนพรรณไม้.jpg
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง