หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 6 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 6

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 930292930292930292930292930292930292

     

(1) 2 3 »
ความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ (เขาใหญ่และเอราวัณ) ต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น
เมื่อ 4/9/2014 17:22:32 (647 ครั้งที่อ่าน)

ความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ (เขาใหญ่และเอราวัณ) ต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ต่อการศึกษาและจิตใจของนักท่องเที่ยว
มานิตา สมรูป
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528

วิธีการ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว และใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

  0   Article ID : 89
ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
เมื่อ 4/9/2014 17:22:03 (587 ครั้งที่อ่าน)

ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
สมพร คงธนกฤตกร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550

วิธีการ
ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยสร้างเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเอกสาร บทความและงานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  0   Article ID : 88
การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านปลายดินสอ
เมื่อ 4/9/2014 17:21:06 (858 ครั้งที่อ่าน)

การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านปลายดินสอ
ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
บัณฑิต ประเสริฐอัมพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2544

วิธีการ
สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสำรวจทุกๆ ครัวเรือน ในด้านสภาพเศรษกิจ สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ไม้ของราษฎร ส่วนข้อมูลที่ใช้ประกอบในการศึกษาวิจัย เช่น ประชากร ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  0   Article ID : 87
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
เมื่อ 4/9/2014 17:20:30 (624 ครั้งที่อ่าน)

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
ผุสดี ภูชฎาภิรมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2551

วิธีการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยมีการสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเอราวัณจำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีออกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ และไคสแควร์ (Chi-square)

  0   Article ID : 86
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เมื่อ 4/9/2014 17:19:54 (779 ครั้งที่อ่าน)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ปรัศนีย์ นัยนานนท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550

วิธีการ
ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเอราวัณเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวในครั้งต่อๆ ไป

  0   Article ID : 85
(1) 2 3 »Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
สำรวจสัตว์1.jpg
เป็นวิทยากรสอนพรรณไม้.jpg
thongpaphum4.JPG
สำรวจสัตว์.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง