หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 6 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 6

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 930292930292930292930292930292930292

     

แนวทางการจัดการพื้นที่กันชนของอุทยานแห่งชาติพุเตย
เมื่อ 4/9/2014 17:15:38 (642 ครั้งที่อ่าน)

แนวทางการจัดการพื้นที่กันชนของอุทยานแห่งชาติพุเตย: กรณีศึกษาตำบลวังยาว
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
สายัณห์ มรรคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2543
วิธีการ
ศึกษาสภาพพื้นที่ทั่วไปของอุทยานแห่งชาติพุเตยและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยค้นคว้าเอกสารหรือสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งหมู่บ้านออกเป็น 3 กลุ่มหมู่บ้านคือ กลุ่มที่ 1 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย กลุ่มที่ 2 เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยาน กลุ่มที่ 3 เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกพื้นที่อุทยาน แต่มีพื้นที่ทำกินและพึ่งพิงป่าไม้ในเขตอุทยาน ทำการสุ่มหมู่บ้านแต่ละกลุ่มโดยใช้สูตรของ Yamane และนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาจำนวนครัวเรือนตัวอย่างของแต่ละกลุ่มที่ทำการศึกษาตามสัดส่วนโดยใช้สูตรกระจายตามสัดส่วน สัมภาษณ์ผู้นำครัวเรือนและผู้นำชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม

  0   Article ID : 78
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
เมื่อ 4/9/2014 17:15:10 (635 ครั้งที่อ่าน)

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
ของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
อนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548

วิธีการ
จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติพุเตย เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา (ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตยและบริเวณโดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตยในระยะ 0-5 กิโลเมตร) ระหว่างปีที่เริ่มสำรวจจัดตั้ง พ.ศ. 2538 จนถึงปี พ.ศ. 2544 และนำปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ที่คาดมีผลต่อความเสี่ยงในการบุกรุกพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติพุเตย มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกทำลายของอุทยานแห่งชาติพุเตย

  0   Article ID : 77Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
GIS03.JPG
เก็บข้อมูล CC.JPG
thongpaphum4.JPG
สำรวจสัตว์.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง