หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 930292930292930292930292930292930292

     

(1) 2 »
ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขา
เมื่อ 4/9/2014 14:42:06 (632 ครั้งที่อ่าน)

ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
Recreation Carryying Capacity of Khao Chamao Khao Wong National Park
บันลือศักดิ์ วงษ์ภักดี สมนิมิต พุกงาม และนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550

วิธีการ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของนักท่องเที่ยวและประเมินขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง กำหนดให้นักท่องเที่ยวที่ประกอบกิจกรรมในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษาจำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบกับการแจงนับจำนวนนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา 1 ครั้ง และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ 1 ครั้งต่อเดือน โดยเก็บในเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

  0   Article ID : 55
การต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ
เมื่อ 4/9/2014 14:41:34 (544 ครั้งที่อ่าน)

การต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา–เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
วีระ โพธิ์เรีย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547

วิธีการ
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพ การเสนอแนวทางและกระบวนการต่อรองของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่หวงห้ามและคุ้มครองจากภาครัฐ ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตการจัดการต้นน้ำ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่เหมาะสมเชิงอนุรักษ์และยอมรับได้ทั้งจากชุมชนและภาครัฐ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเข้าถึง แนวคิดด้านการจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชน รัฐ และองค์กรเอกชน ด้านการใช้วาทกรรมในการต่อรอง ด้านวัฒนธรรมชุมชน และด้านการใช้พื้นที่ทางสังคมเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

  0   Article ID : 54
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย
เมื่อ 4/9/2014 14:40:49 (553 ครั้งที่อ่าน)

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย
: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง
วิทิตา หัตถกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2547

วิธีการ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อเสนอแนวทางในการกำหนดนโยบายเสริมสร้างความรู้และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 100 คน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะประกอบด้วยแบบสอบถามและข้อมูลจากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน

  0   Article ID : 53
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เมื่อ 4/9/2014 14:40:15 (524 ครั้งที่อ่าน)

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตจัดการ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีทับทิม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546

วิธีการ
ในการวิเคราะห์แบ่งเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีปัจัยจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ความลาดชัน การใช้ที่ดิน ความสูงของพื้นที่ ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ/ที่ทำการ ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากแหล่งน้ำ และระยะห่างจากชุมชน โดยนำปัจจัยทั้ง 7 มาแบ่งชั้นต่างๆ แล้วให้ความสำคัญในแต่ละชั้นของแต่ละปัจจัย จากนั้นนำมาสร้างแบบจำลองการแบ่งเขตการจัดการ

  0   Article ID : 52
ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
เมื่อ 4/9/2014 14:39:40 (532 ครั้งที่อ่าน)

ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ศิริลักษณ์ ตันเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545

วิธีการ
ทำการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาและจำแนกชนิดของปลา โดยบันทึก ลักษณะที่นับได้ ลักษณะภายนอก วาดรูป และจัดอนุกรมวิธาน
2. บรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธานที่สำคัญประจำวงศ์ สกุล ชนิด และจัดทำคู่มือวิเคราะห์ชนิด
3. จัดทำบัญชีรายชื่อปลาที่พบ ศึกษาชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ และชื่อสามัญภาษาไทย และการแพร่กระจาย
4. ทำการจัดเก็บตัวอย่างปลาที่ศึกษาพร้อมข้อมูลกำกับตัวอย่าง เพื่อเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  0   Article ID : 51
(1) 2 »Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
สำรวจกระทิง2.JPG
วางแปลงตัวอย่าง.JPG
GIS04.JPG
สำรวจสัตว์.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง