หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 938921938921938921938921938921938921

     

(1) 2 3 »
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เมื่อ 4/9/2014 13:43:29 (612 ครั้งที่อ่าน)

พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยแวดล้อมด้านนันทนาการ
บริเวณน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
นงค์เยาว์ วิริยานนท์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548
วิธีการ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยแวดล้อมด้านนันทนาการบริเวณน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยว ความคิดเห็น และความพึงพอใจในการมาเยือนพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ถดถอยพหุ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ในการสรุป นำเสนอผลการศึกษา

  0   Article ID : 48
โครงสร้างสังคมพืชป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
เมื่อ 4/9/2014 13:42:54 (597 ครั้งที่อ่าน)

โครงสร้างสังคมพืชป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ระเบียบ ศรีกงพาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545

วิธีการ
ทำการแปลภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารและจัดทำเป็นแผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ชั้นความสูง แผนที่ชั้นความลาดชัน แผนที่แหล่งน้ำ สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการวางแปลงเก็บตัวอย่างพืช โดยวางแปลงใหญ่ขนาด 100x100 ตารางเมตร และแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10x10 ตารางเมตร เก็บข้อมูลไม้ใหญ่ การปกคลุมของเรือนยอด และลูกไม้

  0   Article ID : 47
ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
เมื่อ 4/9/2014 13:42:25 (567 ครั้งที่อ่าน)

ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
โกวิท น้อยโคตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545

วิธีการ
ศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อด ระหว่างเดือนเมษายน 2543 ถึงเดือนมีนาคม 2544 โดยออกสำรวจเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3-4 วัน

  0   Article ID : 46
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อทัศนะคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
เมื่อ 4/9/2014 13:41:54 (545 ครั้งที่อ่าน)

วิธีการ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติของราษฎรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของครัวเรือนตัวอย่างจำนวน 102 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

  0   Article ID : 45
ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
เมื่อ 4/9/2014 13:41:16 (535 ครั้งที่อ่าน)

ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ญาณนันท์ สุนทรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544

วิธีการ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสำคัญซึ่งนำมาใช้ในการจัดจำแนกชนิดและจัดทำคู่มือวิเคราะห์สกุลและชนิด รวมถึงการบรรยายลักษณะของปลาทั้งหมดที่พบในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ศึกษาการกระจายพันธุ์ของปลาพร้อมกับระบุชื่อสามัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละชนิด และการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้นำไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำได้ต่อไปในอนาคต

  0   Article ID : 44
(1) 2 3 »Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
thongpaphum2.JPG
thongpaphum4.JPG
สำรวจสัตว์1.jpg
สำรวจพืช1.jpg
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง