หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน (มี 3 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 938921938921938921938921938921938921

     

(1) 2 »
ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
เมื่อ 4/9/2014 17:10:32 (705 ครั้งที่อ่าน)

ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
น้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
ศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551

วิธีการ
วิจัยเชิงสำรวจ โดยผู้ศึกษาใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรตัวอย่างมีทั้งสิ้น 250 ครัวเรือน ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ทำการเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2542 รวมระยะเวลา 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์

  0   Article ID : 71
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณน้ำตกพลิ้ว
เมื่อ 4/9/2014 17:09:55 (784 ครั้งที่อ่าน)

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณน้ำตกพลิ้วในอุทยานแห่งชาติ
น้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
มนตรี ปรางสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551

วิธีการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากแบบสอบถาม ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สมการถ่วงน้ำหนัก (weighted score equation) วิเคราะห์ความพึงพอใจ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ด้วยค่าไคสแควร์ (chi-square test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ชาวไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่พักแรมในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจำนวน 178 ตัวอย่าง

  0   Article ID : 70
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้กฤษณา
เมื่อ 4/9/2014 17:09:17 (588 ครั้งที่อ่าน)

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้กฤษณาในธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550

วิธีการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสังคมพืชในถิ่นที่ขึ้นของไม้กฤษณาในธรรมชาติ เพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและคุณสมบัติดินบางประการกับการปรากฏของไม้กฤษณาในธรรมชาติ และเพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกศักยภาพความเหมาะสมของถิ่นที่ขึ้นของไม้กฤษณาในธรรมชาติ

  0   Article ID : 69
ความหลากชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
เมื่อ 4/9/2014 17:08:35 (585 ครั้งที่อ่าน)

ความหลากชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
ณรงค์ฤทธิ์ ศุขปราการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546

วิธีการ
ดำเนินการในพื้นที่ป่าดงดิบชื้น 3 แห่ง สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชป่าดงดิบชื้นและสวนยางพาราโดยวางแปลงขนาด 50x50 เมตร จำนวน 24 แปลง เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 12 เดือน เปรียบเทียบความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลตลอดจนความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม

  0   Article ID : 68
การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
เมื่อ 4/9/2014 17:08:06 (588 ครั้งที่อ่าน)

การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
เสริมพันธ์ สาริมาน
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546

วิธีการ
ทำการรวบรวมข้อมูลทฤษฎีแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างนักท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาแนวคิดของนักท่องเที่ยวในการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล และเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวของกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วย

  0   Article ID : 67
(1) 2 »Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
สำรวจพืช1.jpg
plot3dd2.jpg
GIS04.JPG
สำรวจกระทิง1.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง