หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 938921938921938921938921938921938921

     

(1) 2 3 4 ... 7 »
ประสิทธิภาพของตัวกลางในการสื่อความหมายการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว
เมื่อ 4/9/2014 17:06:35 (746 ครั้งที่อ่าน)

ประสิทธิภาพของตัวกลางในการสื่อความหมายการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว
บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
บุษบง กฤษณะโยธิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2534

วิธีการ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะพื้นฐานทั่วไปของนักท่องเที่ยว ชนิด และประสิทธิภาพของสื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อชนิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดการด้านโปรแกรมสื่อชนิดต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง 250 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามประสงค์ (purposive sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และใช้ค่า t-test ในการทดสอบสมมุติฐาน

  0   Article ID : 65
การยอมรับของสมาชิก อบต. ต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เมื่อ 4/9/2014 13:34:35 (537 ครั้งที่อ่าน)

การยอมรับของสมาชิกองค์กรการบริหารส่วนตำบลต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชัยยุทธ คุณชมพู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542

วิธีการ
วิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาระดับการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ที่จะดำเนินการประกาศจัดตั้งในอนาคต ระหว่างเดือนสิงหาคม 2541 ถึงเดือนเมษายน 2542 รวมเวลา 9 เดือน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติกุยบุรีรวม 12 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกคน จำนวนรวม 260 คน

  0   Article ID : 40
การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าบางชนิด
เมื่อ 4/9/2014 13:32:52 (588 ครั้งที่อ่าน)

การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าบางชนิด
ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์
แหลมไทย อาษานอก
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2546

วิธีการ
ทดสอบอัตราการงอกเมล็ดไม้ป่า 20 ชนิด บริเวณจังหวัดเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะและวัสดุเพาะที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ด 3 วิธี คือ การแช่น้ำร้อนเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง การแช่น้ำเย็นเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง และทำการขลิบปลายเมล็ด ส่วนวัสดุเพาะชำมี 4 ประเภท คือ ดินผิว ขุยมะพร้าว ดินผสมขุยมะพร้าว ดินผสมขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยคอก อัตรา 1:3:1

  0   Article ID : 38
การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับยุวมัคคุเทศก์
เมื่อ 4/9/2014 13:32:13 (577 ครั้งที่อ่าน)

การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับยุวมัคคุเทศก์
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

วิธีการ
ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยแบ่งวิธีการออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นฝึกอบรม และประเมินผลหลักสูตร ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และทำการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการฝึกอบบรม รวมทั้งสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร ตลอดจนเข้าร่วมอบรมและประเมินผลหลักสูตร

  0   Article ID : 37
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย
เมื่อ 4/9/2014 13:31:37 (623 ครั้งที่อ่าน)

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อภิชา อยู่สมบูรณ์ ธรรมนูญ เต็มไชย สุริยนต์ โพธิบัณฑิต
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2551

วิธีการ
สำรวจภาคสนามร่วมกับวิทยากรท้องถิ่นชาวกะหร่าง โดยสำรวจป่าร่วมกับชาวกระหร่างบริเวณรอบพื้นที่ทำกินของบ้านโป่งลึก-บางกลอย ขึ้นไปถึงต้นแม่น้ำบางกลอยและต้นแม่น้ำเพชรบุรี บันทึกรายละเอียดทางพฤกษศาสตร์การใช้ประโยชน์ พร้อมวิธีการใช้ประโยชน์ เก็บตัวอย่างและบันทึกภาพ การทดลองใช้ บางชนิดนำไปทดลองปลูกขยายพันธุ์ เมื่อได้ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนั้นๆ แล้วทำการตรวจสอบจากเอกสารอ้างอิง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกะหร่างรายอื่น

  0   Article ID : 36
(1) 2 3 4 ... 7 »Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
thongpaphum2.JPG
สัมมนา CC.JPG
GIS05.JPG
P1040204.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง