หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 6 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 6

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 930292930292930292930292930292930292

     

การประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพยากรการท่องเที่ยวและอันตรายจากการท่องเท
เมื่อ 4/9/2014 17:14:29 (666 ครั้งที่อ่าน)

การประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพยากรการท่องเที่ยวและอันตรายจากการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550

วิธีการ
ศึกษาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยยาง ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและอันตรายที่นักท่องเที่ยวได้รับ และประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหายของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และอันตรายที่นักท่องเที่ยวอาจได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง วิธีการที่ใช้ในการ ศึกษาจะแตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว จำนวน 160 ราย ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง และประเมินความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่านร่วมกับผู้วิจัย

  0   Article ID : 76
การจัดการพื้นที่เขตกันชนแบบผสมผสานศึกษากรณี : ชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
เมื่อ 4/9/2014 17:13:02 (599 ครั้งที่อ่าน)

การจัดการพื้นที่เขตกันชนแบบผสมผสานศึกษากรณี : ชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนิต บำรุงกุล
มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2547

วิธีการ
วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานและกลไกของรัฐ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการบริหารจัดการพื้นที่เขตกันชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่เขตกันชนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ควบคู่กับการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และกำหนดพื้นที่ดำเนินการวิจัยโดยการกำหนดชุมชนเป้าหมาย ในรัศมี 3 กิโลเมตร รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ซึ่งประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน 6 ตำบล การเก็บข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการอุทยานฯ ควบคู่กับการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมในภาคสนาม

  0   Article ID : 75
ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
เมื่อ 4/9/2014 17:12:24 (570 ครั้งที่อ่าน)

ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สหัช จันทนาอรพินท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545

วิธีการ
สำรวจความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,200 เมตร ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 เก็บตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 575 หมายเลข

  0   Article ID : 74
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชจำพวกเฟินและกลุ่มใกล้เคียง
เมื่อ 4/9/2014 17:11:56 (559 ครั้งที่อ่าน)

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชจำพวกเฟินและกลุ่มใกล้เคียง บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยุธยา อยู่เย็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

วิธีการ
สำรวจและเก็บตัวอย่างพืชกลุ่มนี้ระหว่างเดือนมีนาคม 2542 ถึงเดือนตุลาคม 2543 ได้ 204 ตัวอย่าง นำมาศึกษาและตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์และจัดทำคำบรรยายลักษณะโดยละเอียดพร้อมข้อมูลประกอบอื่นๆ รวมถึงทำรูปวิธานจำแนกสกุลชนิด

  0   Article ID : 73
ความสัมพันธ์ของการบริโภคกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่มีที่ดินทำกิน
เมื่อ 4/9/2014 17:11:25 (534 ครั้งที่อ่าน)

ความสัมพันธ์ของการบริโภคกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่มีที่ดินทำกินภายในและรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543

วิธีการ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การใช้ที่ดิน การบริโภคทรัพยากรป่าไม้ และความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่มีที่ดินทำกินภายในและรอบแนวเขต รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ในการศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ทำการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนโดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 130 ครัวเรือน ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์ความมีเงื่อนไข ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

  0   Article ID : 72Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
สำรวจกระทิง2.JPG
สอนพืชให้ลูกเสือ.JPG
plot3dd2.jpg
P1040204.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง