หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 938921938921938921938921938921938921

     

พรรณไม้ป่าดิบแล้งเพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์
เมื่อ 4/9/2014 17:03:23 (662 ครั้งที่อ่าน)

พรรณไม้ป่าดิบแล้งเพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเขตบริการ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
บุปผา พูลวงศา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547

วิธีการ
สำรวจชนิด ลักษณะ และความต้องการปัจจัยแวดล้อมบางประการของพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง เพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณป่าดงดิบแล้งตามแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ถ้ำธารลอดน้อย-ถ้ำธารลอดใหญ่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ(systematic sampling) โดยทำการวางแปลงตัวอย่างเก็บข้อมูลพรรณไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไม้พุ่มและไม้ล้มลุก แล้วนำพรรณไม้ที่ได้จากการสำรวจมาจัดกลุ่มตามขนาด รูปทรง สีสัน การทิ้งใบ ผิวสัมผัสของทรงพุ่ม ความต้องการแสงและความชื้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้งานด้านภูมิทัศน์

  0   Article ID : 61
ความหลากชนิดและการกินอาหารของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เมื่อ 4/9/2014 17:02:30 (554 ครั้งที่อ่าน)

ความหลากชนิดและการกินอาหารของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
จังหวัดกาญจนบุรี
วราภรณ์ จำรัสเลิศลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547

วิธีการ
ศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน โดยการทดสอบอิทธิพลของผลไม้เน่าและสารละลาย เก็บข้อมูลในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. และศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกินอาหารของผีเสื้อกลางวัน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มแสง ตั้งแต่เวลา 5.00-18.00 น.

  0   Article ID : 60
การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ
เมื่อ 4/9/2014 17:02:00 (532 ครั้งที่อ่าน)

การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
นภดล ฮมแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546

วิธีการ
ใช้แบบสอบถามในการสำรวจ วัดจากตัวชี้วัดศักยภาพจำนวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. รายได้รวมของครอบครัว 2. ขนาดของที่ดินที่เป็นของตนเอง 3. ชาติพันธุ์ 4. การเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของชุมชน 5. ความรู้ในการจัดการอุทยานแห่งชาติ และ 6. ทัศนะคติต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ส่วนการจัดการอุทยานแห่งชาติวัดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการอุทยานแห่งชาติในปัจจุบันและความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมกับการจัดการอุทยานแห่งชาติในอนาคต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สหสัมพันธ์และถดถอยพหุ ศึกษาประชากรจำนวน 231 ครัวเรือน

  0   Article ID : 59
การประยุกต์หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนในการปรับปรุงผังบริเวณและสิ่งอำนวยความสะดวก
เมื่อ 4/9/2014 17:01:28 (523 ครั้งที่อ่าน)

การประยุกต์หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนในการปรับปรุงผังบริเวณและสิ่งอำนวยความสะดวก
ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ดารณี ด่านวันดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545

วิธีการ
วิเคราะห์พื้นที่และความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณเขตบริการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่และแบบสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจุบันกับลักษณะที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน และเพื่อออกแบบผังบริเวณและแบบแนวคิดของสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ศึกษา โดยการใช้หลักภูมิสถาปัตยกรรมในการวิเคราะห์พื้นที่ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 2 กลุ่ม คือนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

  0   Article ID : 58
การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เมื่อ 4/9/2014 17:00:43 (516 ครั้งที่อ่าน)

การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
สัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2535

วิธีการ
ทำการศึกษาการวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติ ในขั้นตอนการจำแนกเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ โดยประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติฯ โดยกำหนดปัจจัย 8 ปัจจัย คือ 1). ความลาดชัน 2). การใช้ที่ดิน 3). ดิน 4). ความสูงของพื้นที่ 5). สัตว์ป่า 6). ธรณีวิทยา 7). การเข้าถึงพื้นที่ และ 8). แหล่งน้ำ นำมาสร้างแบบจำลองการแบ่งเขตการจัดการแต่ละเขตการจัดการ

  0   Article ID : 57Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
plot3dd2.jpg
thongpaphum3.JPG
สำรวจกระทิง1.JPG
สำรวจสัตว์1.jpg
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง