ทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดทำกระทะน้ำในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

  • ทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดทำกระทะน้ำในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

การศึกษาทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดท้ากระทะน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 350 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 50 คน


ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการสัตว์ป่าโดยใช้กระทะน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการจัดท้ากระทะน้ำเพื่อให้สัตว์ป่ามีน้ำกิน
ในฤดูแล้ง เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงที่สัตว์ป่าจะออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์ไปหาแหล่งน้ำในพื้นที่ของชาวบ้าน และเห็นว่าการจัดท้ากระทะน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าเนื่องจากมี
การดูแลในเรื่องของความสะอาดมีการเปลี่ยนน้ำอยู่สม่ำเสมอ ไม่เป็นการทำลายระบบนิเวศ เนื่องจากตำแหน่งที่จัดทำอยู่ในแปลงหญ้า ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่า กระทะน้ำในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ไม่เป็นทัศนอุจาด ควรนำไปเป็นต้นแบบในพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสัตว์ป่า โดยปัจจุบันจำนวนกระทะน้ำที่จัดทำไว้แล้วมีปริมาณมากเพียงพอ ในอนาคตจึง
ไม่จำเป็นต้องจัดทำกระทะน้ำเพิ่มขึ้นอีก