การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง
  • Product Code: ชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศในป่าเขาชะเมา
  • Availability: In Stock
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง

บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง มีการติดตามลักษณะชีพลักษณ์ของไม้ต้น 153 ชนิด จำนวน 1,511 ต้น ที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง โดยแบ่งลำดับขั้นของชีพลักษณ์
เป็น 
ขั้น ได้แก่ ใบร่วง ใบอ่อน ใบแก่ ดอกตูม ดอกบาน ดอกร่วง ผลอ่อน ผลแก่ และผลสุก นำมาหา
ความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ 
โดยการทดสอบไคสแควร์ (
Chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ำหนักค่าความถี่ของตัวแปร (Weighted cases) ใช้ในการทดสอบด้วย Linear – by – Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)

          ผลการศึกษาพบว่าชีพลักษณ์ของพรรณไม้แต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงช่วงร้อยละ 26 – 55 จากการศึกษา พบว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่าง ดังนั้นหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อาจส่งผลให้โครงสร้างและหน้าที่ของป่าเปลี่ยนแปลงไปด้วย

คำสำคัญอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง ป่าดิบชื้น ชีพลักษณ์ ภูมิอากาศ

นักวิจัย :  ธรรมนูญ เต็มไชย  และคณะ