ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
  • Product Code: ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย
  • Availability: In Stock
  • ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ความเชื่อ และกรรมวิธี เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชุมชนชาวกะหร่างบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแต่เดิมเคยอาศัยอยู่ในป่าลึกบริเวณชายแดนไทย-พม่า ตามแนวเทือกเขา ตะนาวศรี ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผลการศึกษาในปีที่ 1 พบพรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์จํานวนอย่างน้อย 293 ชนิด  เป็นชนิดที่ ใช้เป็นยารักษาโรคหรือยาบํารุงร่างกาย 181 ชนิด ใช้เป็นอาหาร 121 ชนิด ใช้สอยในชีวิตประจําวัน 41 ชนิด ใช้ใน พิธีกรรมและประเพณี 6 ชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท สําหรับพรรณไม้ที่น่าสนใจเป็นกรณีพิเศษ เช่น กลุ่มที่ใช้เป็นยาคุมกําเนิด กลุ่มที่ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ราในนาข้าว กลุ่มที่ใช้เป็นยาแก้ไข้มาลาเลีย และกลุ่มที่ใช้เป็นยาถอนพิษงู จากการศึกษายังพบอีกว่าพรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์บางชนิดเป็นพรรณไม้หายาก และบาง ชนิดยังไม่มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และประโยชน์ทางอ้อมจากการศึกษาครั้งนี้ได้มีส่วนช่วยในการเชื่อมต่อระหว่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าและการอนุรักษ์พรรณพืชในป่า