โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยองและจันทบุรี

โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา  – เขาวง จังหวัดระยองและจันทบุรี
  • Product Code: โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ
  • Availability: In Stock
  • โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ

โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบชื้น
อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา  – เขาวง จังหวัดระยองและจันทบุรี

แปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น ในอุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา – เขาวง   1 ใน 24 แปลงตัวอย่างที่ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่คุ้มครอง มีเป้าหมายสำหรับการนำมาใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลนิเวศวิทยาของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งในระดับพื้นฐานและการประยุกต์
โดยแปลงตัวอย่างที่จัดทำมีขนาด 120 x 120 เมตร (1.44 เฮกตาร ) จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีพิกัดกึ่งกลางแปลงตัวอย่างที่ 794797E 1438096N ในระบบ WGS 1984